Chat

Nhận tiền để mua thực phẩm.

Đăng ký tem phiếu thực phẩm trong 10 phút.

Đối tác CalFresh chính thức của Tiểu Bang California.

Đăng ký ngay

An toàn và bảo mật

Aplica ahora
立刻申請
CalFresh

CalFresh là chương trình tem phiếu thực phẩm (SNAP) của California.

CDSS

GetCalFresh là một công cụ hỗ trợ đăng ký được ủy quyền

Đã bắt đầu đăng ký?

Nộp giấy tờ

Tải các giấy tờ được yêu cầu lên

Liên hệ với quận của quý vị

Lỡ phỏng vấn và các vấn đề khác


Quý vị đã bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, mất điện, hoặc các thảm họa khác?

Nếu quý vị đã nhận được phúc lợi CalFresh, quý vị có thể yêu cầu phúc lợi lợi thay thế cho thực phẩm mà quý vị bị mất. Nếu quý vị chưa nhận được CalFresh, hãy tìm hiểu thêm về Disaster CalFresh ở đây.


Nếu tôi cần được giúp đỡ ngay bây giờ thì sao?

Nếu quý vị cần thực phẩm ngay bây giờ, quý vị có thể tìm thấy ngân hàng thực phẩm tại địa phương của quý vị.

Hoạt động như thế nào?

1. Đăng ký

Nhân viên quận hạt của quý vị sẽ gọi trong vòng một hoặc hai tuần để tiến hành cuộc phỏng vấn hội đủ điều kiện.

2. Nhận tiền

Nếu được duyệt, quý vị sẽ nhận được thẻ EBT để mua thực phẩm trong vòng 10 ngày.

3. Mua thực phẩm

Thẻ EBT được chấp nhận ở hầu hết các cửa hàng thực phẩm và chợ nông sản.

Tôi sẽ cần giấy tờ gì?

Một bản sao ID của quý vị.

Giấy tờ chứng minh bất kỳ khoản thu nhập nào.

Giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú.
đối với những người không phải là công dân

Quý vị sẽ cần nộp các giấy tờ chứng minh trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp đơn. Ngoài các giấy tờ bắt buộc này, còn có các giấy tờ khác có thể làm tăng số tiền phúc lợi của quý vị.

GetCalFresh hoạt động ở mọi quận ở California

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo, and Yuba