Chat

Mã ZIP của quý vị là gì?

Nếu nơi ở của quý vị thường xuyên thay đổi, hãy cho biết mã ZIP nơi quý vị thường mua thực phẩm.

Sinh viên: Sử dụng mã ZIP nơi quý vị sống ngay lúc này, ngay cả khi mã đó khác với nơi quý vị đi học.